David Baldacci -- Pierwsza dama

DDaavviidd BBaallddaaccccii PPiieerrwwsszzaa ddaammaa The First Family Przełożył Zbigniew Kościuk Kiedy dwunastoletnia bratanica pierwszej damy Stanów...

2 downloads 11 Views