Into Your Hands reprise - Treble

Treble Wró cił mój syn, mój Bo e, jest tu Znów do mnie tu li si . Bóg jest tu, On ci pro wa dzi. W je go 10 dło ni na sze y cie jest I ja wiem e On je...

5 downloads 20 Views 51KB Size