wyklad 11

PLAN l. Matuidy ogpiDfwalc. 2. Wymagpnic at wi[c wyrobom ogtliotndyn 3, Klsytrktcjr mfcriel6w ogniotmrfych wg PN-EN. 4. KlasyfiLrcje m&Iirl6w ogniotnt...

18 downloads 17 Views 2MB Size

Recommend Documents

I cnru,MtKA zAAwANSowANA --- p.-.r\ Zmwlnsowul ceramika konstrnkcyina . materialy a:otkowe . materialy: tlenku cyrkonu QI/) - ZrO2 . materialy : mullitu: iAltOS2S|Ot . materialy. tlenku glinu - o AltOt . materialy:1ryglika la:enu- SiC . vl6knazSiC iA