Wyklad - Bitumy i hydroizolacje

WYKŁAD – BITUMY, HYDROIZOLACJE Asfalt jest uŜywany jako materiał konserwujący, izolacyjny i wiąŜący juŜ od 5000 lat. Babiloń- czycy stosowali go do us...

12 downloads 44 Views 520KB Size